Activiteiten

ABS-opdrachten (Audit & Assurance)

De basis voor de werkzaamheden voor AREP Accountants vormen de zogenaamde ABS-opdrachten. Dit zijn Accountantscontrole-, Beoordelings- en Samenstellingsopdrachten. We lichten een en ander graag even toe.

Ondernemingen die voldoen aan bepaalde criteria zijn verplicht om een accountant een controleopdracht te verstrekken: de wettelijke accountantscontrole.

AREP Accountants heeft hiervoor een eigen controleaanpak ontwikkeld die voldoet aan alle hedendaagse eisen en die de zekerheid biedt om voldoende te kunnen zeggen over de getrouwheid van de jaarrekening.

Sommige organisaties willen zich echter (ook al verplichten de wettelijke eisen hier niet toe) toch onderwerpen aan accountantscontrole. Bij notarissen is bijvoorbeeld voorgeschreven door de Beroepsorganisatie van Notarissen dat hun jaarrekening minimaal voorzien moet zijn van een beoordelingsopdracht. AREP Accountants past dan dezelfde methodiek toe en verricht haar werkzaamheden als ware er sprake van een wettelijke controle.

Beoordelingsopdrachten geven wel het nodige inzicht, maar verlenen vanzelfsprekend minder zekerheid omtrent de getrouwheid dan een controleopdracht, aangezien de administratieve organisatie en de daarin opgenomen maatregelen van interne controle niet uitvoerig getest en beoordeeld worden.

Tot slot kan de ondernemer besluiten een samenstellingsopdracht te verstrekken mits hij niet wettelijk verplicht is een controleopdracht te verstrekken dan wel een beoordelingsopdracht op basis van andere regelgeving.
Bij de samenstellingsopdracht wordt in principe geen zekerheid verstrekt. Wel staat AREP Accountants er voor in dat de jaarrekening op een deskundige wijze wordt opgesteld aan de hand van de gegevens die de cliënt aanlevert.

 

De case van de te snelle betaling

Te langzame betaling is meestal zeer nadelig. Maar te snelle betaling kan in uitzonderlijke gevallen ook tot problemen leiden.

Zo werd AREP Accountants door een advocaat gevraagd om te beoordelen of er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij een groothandel in bouwmaterialen, die zeer plotseling betrokken raakte in een faillissement.

Zo zouden bepaalde relaties bevoordeeld kunnen zijn omdat betaling sneller plaatsvond dan in de gegeven omstandigheden te verwachten was. Of dat een relatie van die betreffende onderneming goederen verkocht aan, dan wel diensten verrichtte ten behoeve van die relatie, tegen minder marktconforme condities.

AREP Accountants bracht verslag uit, en trof inderdaad hier en daar wat puin en spaanders aan.